Thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm thiết bị hút và khử mùi cho hệ thống hấp chất thải y tế


  1. Tên Bên mời thầu: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển môi trường sức khỏe (CHERAD)
  2. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị hút và khử mùi cho hệ thống hấp chất thải y tế
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh trang rút gọn trong nước
  4. Thời gian nhận Báo giá: Từ ngày 27 tháng 5 năm 2024 đến trước 24 giờ 00 phút ngày 03 tháng 6 năm 2024.
  5. Hồ sơ yêu cầu báo giá: đính kèm bên dưới