Thông báo mời tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm thiết bị nâng hạ thùng đựng chất thải


  1. Tên Bên mời thầu: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển môi trường sức khỏe (CHERAD)
  2. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị nâng hạ thùng đựng chất thải
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh trang rút gọn trong nước
  4. Thời gian nhận Báo giá: Từ ngày 23/4 năm 2024 đến trước 24 giờ 00 phút ngày 02 tháng 5 năm 2024.
  5. Hồ sơ yêu cầu báo giá: đính kèm bên dưới