Thông báo tuyển dụng: Chuyên gia phân tích chuỗi giá trị chất thải


Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển môi trường sức khỏe (CHERAD) đang thực hiện Sáng kiến “Xây dựng Mô hình Kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải nhựa y tế” (Sáng kiến) thuộc Dự án “Giảm thiểu Ô nhiễm” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thông qua Tổ chức Winrock International, Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan chủ quản. Sáng kiến nhằm giảm thiểu và quản lý bền vững chất thải nhựa y tế, góp phần giảm sự rò rỉ chất thải nhựa từ các cơ sở y tế ra môi trường, thông qua việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và sử dụng phương pháp tiếp cận tác động tập thể. Thời gian triển khai Sáng kiến dự kiến từ 9/2022 – 12/2025 tại 5 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Quảng Ninh, Cần Thơ, Phú Thọ, Cần Thơ). 

Một trong các mục tiêu chính của Sáng kiến là xây dựng, thí điểm và triển khai áp dụng Mô hình quản lý bền vững chất thải nhựa (Mô hình) tại các cơ sở y tế, từ khâu mua sắm tới khâu xử lý, kết nối với các doanh nghiệp sản xuất xanh và đơn vị tái chế nhựa tạo vòng kinh tế tuần hoàn. 

Vào Quý I năm 2024, Mô hình kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải nhựa y tế đã bắt đầu được triển khai thí điểm tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (Bệnh viện). Cùng thời điểm, Bệnh viện đã thay đổi đơn vị xử lý chất thải y tế, trong đó có chất thải nhựa lây nhiễm, khiến cho giá thành xử lý loại chất thải này giảm so với năm 2023. Đồng thời, quá trình khảo sát và làm việc với các Bên liên quan nhằm tìm đầu ra cho chất thải nhựa lây nhiễm sau khi được khử khuẩn cho thấy sự hạn chế lớn cả về giá và nhu cầu thu mua đối với thải nhựa tái chế (các đơn vị chỉ chấp nhận thu mua số ít các loại chất thải nhựa tái chế với giá thấp). Thực trạng này gây ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế của Mô hình. Để tìm gia giải pháp khắc phục tình trạng này và đảm bảo tính bền vững của Mô hình, nhóm Sáng kiến cần nắm được chính xác và đầy đủ các nội dung, thông tin liên quan tới chuỗi giá trị chất thải nhựa y tế của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ và địa bàn thành phố Cần Thơ.

Mục tiêu chính của đề xuất này là tuyển dụng chuyên gia tư vấn phân tích chuỗi giá trị chất thải nhựa y tế phát sinh từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Phân tích này sẽ cung cấp những hiểu biết quan trọng về các quy trình, các bên liên quan, thách thức và cơ hội trong chuỗi giá trị, cho phép Sáng kiến đưa ra các giải pháp hiệu quả để quản lý bền vững chất thải nhựa y tế.

Điều khoản tham chiếu chi tiết công việc tại: https://docs.google.com/document/d/17BRkuQvBXuXt7plxe4TXWXJpxoWOgV9x/edit?usp=sharing&ouid=113278375164713361693&rtpof=true&sd=true

Ứng viên có quan tâm xin vui lòng gửi thông tin tới địa chỉ email: trungtammtsk@gmail.com